Stowarzyszenie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1

1.Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią fortyfikacji i zabytkową architekturą obronną.

2. Nosi ono nazwę "Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium" zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.


Art. 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10, a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Art. 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 4

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach")


Art. 5

1. Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych historią fortyfikacji i wojskowości.

 2. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.

 3. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o fortyfikacjach i architekturze obronnej.

 4. Renowacja zabytkowych budowli i dzieł architektury militarnej oraz zabytkowych militariów.

 5. Prowadzić działania mające na celu popularyzację historii i chwały oręża Wojska Polskiego.

 6. Kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych oraz promowanie i przygotowanie do przyszłej służby w Wojsku Polskim.

 7. Współpraca z organizacjami kombatanckimi, rezerwy wojskowej i innymi o podobnym charakterze.

 8. Prowadzenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki, wykorzystując do tego nieruchomości objęte opieką Stowarzyszenia.

 9. Organizacja imprez rekonstrukcji historycznych

 

Art. 7

1.Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w następujących formach:

 1. inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności:

- naukową

- oświatową

- popularyzatorską

- kulturalną

- turystyczną

 

  1. prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą, organizuje wystawy oraz imprezy popularyzujące fortyfikacje w kraju i zagranicą,

  2. wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzacje zabytkowych budowli architektury militarnej i fortyfikacji, ich wyposażenia oraz zabytkowych militariów,

  3. zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące fortyfikacji:

dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji,

  1. wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków,

  2. działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do

likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji zabytkowych fortyfikacji,

  1. zakłada i prowadzi placówki muzealne w obiektach zabytkowych fortyfikacji i innych

zgodnie z obowiązującym prawem,

  1. prowadzi renowację i rewaloryzację, uzupełnia i odtwarza wyposażenie dla

przywrócenia dawnej świetności obiektom wymienionym w art. 7, punkcie 3,

  1. udziela konsultacji, porad i sporządza projekty w zakresie wykorzystania zabytkowych

fortyfikacji oraz ich wyeksponowania i rewaloryzacji,

  1. organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe.

  2. współpracuje z administracją państwową oraz placówkami muzealnymi, organizacjami

społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy,

  1. udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-

badawczych, sporządzaniu dokumentacji dzieł fortyfikacji oraz organizowaniu i

prowadzeniu usług turystycznych,

  1. współpracuje z grupami rekonstrukcji historycznej i innymi o podobnym

charakterze,

  1. wyszukuje, kolekcjonuje i restauruje pojazdy o charakterze wojskowym, zajmuje się

tworzeniem ich replik oraz gromadzi materiały i dokumentacje dotyczące w/w

pojazdów,

  1. inicjuje i wspiera działalność modelarstwa wojskowego we wszystkich jego

formach,

  1. organizuje własne grupy rekonstrukcji historycznej.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 8

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

 

Art. 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpienie do stowarzyszenia.

2. Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.

 

3. Osoby, o których mowa w punkcie 2 nie mają prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia do chwili uzyskania pełnoletniości.

4. Złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia rozpoczyna roczny okres kandydacki. Po tym okresie decyzją Zarządu Stowarzyszenia osoba taka może być przyjęta jako członek zwyczajny. Decyzja ta jest podejmowana z uwzględnieniem działalności kandydata w różnych formach pracy Stowarzyszenia oraz jego działalności, w okresie poprzedzającym złożenie deklaracji, na rzecz celów wymienionych w artykule 7 Statutu Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach do władz i organów Stowarzyszenia

 

Art. 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub pracę własną.

2. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz zgłosić wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

Art. 11

1. Za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia może zostać przyznany tytuł członka honorowego Stowarzyszenia.
2. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

 

Art.12

1.Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Art.13

1.Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) datę urodzenia,
d) oświadczenie o przystąpieniu,
e) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych,
f) w przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz
Stowarzyszenia

g) zawód wyuczony i wykonywany

h) dane kontaktowe: telefon, e-mail

i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statutowe Stowarzyszenia.

 

Art. 14

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do
Zarządu Stowarzyszenia,
c) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
d) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,

e) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i statutem. Od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do walnego zebrania.
f) rocznego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na jedno pisemne wezwania do zapłaty,
g) rozwiązania
Stowarzyszenia.

 

Art. 15

1.Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną,
d) zwracać się do władz
Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu,
e) korzystać z lokali i urządzeń
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,
f) korzystać z pomocy prawnej oraz urządzeń technicznych, jakie
Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków,
g) ogłaszać drukiem swych prac w wydawnictwach
Stowarzyszenia,
h) posiadać własne wyposażenie forteczne i eksponaty w placówkach muzealnych
Stowarzyszenia.


Art. 16

1.Członek zwyczajny zobowiązany jest:
a) realizować cele
Stowarzyszenia,
b) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imię i wspólne dobro
Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacić składki członkowskie, przy czym końcowy termin wpłacenia składki to 30.06 danego roku.

 

 

Rozdział IV

GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

 

Art. 17.

1.Stowarzyszenie może posiadać własne grupy rekonstrukcji historycznej, zwane dalej GRH, które działają na następujących zasadach:

a) grupa rekonstrukcji historycznej, zajmuje się odtwarzaniem wyglądu i tradycji wybranych oddziałów wojskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) GRH organizuje lub bierze udział w pokazach historycznych w kraju

i zagranicą .

c) Każda GRH jest integralną częścią Stowarzyszenia.

d) Do GRH może należeć tylko członek wspierający lub zwyczajny Stowarzyszenia.

e) Członkowie GRH wybierają spośród siebie szefa grupy w dniu wyboru nowych władz organizacji.

f) GRH działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

 

 

Rozdział V

KOŁA TERENOWE

 

Art. 18. Zasady powołania koła terenowego.

 1. Koło terenowe Stowarzyszenia jest powoływane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek 5 założycieli, którzy są członkami zwykłymi Stowarzyszenia.

 

Art. 19. Władze koła

1. Założyciele koła wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Przewodniczący odpowiada za działalność koła i bierze udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia, z prawem składania wniosków.

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację pracy koła, a skarbnik za sprawy finansowe.

4. Dla ważności podjętych uchwał wymagana jest, na zebraniu obecność całego składu zarządu koła.

5. Skarbnik koła jest zobowiązany, najpóźniej, do 7 dnia każdego miesiąca przesłać sprawozdanie finansowe wraz z opisanymi rachunkami.

6. W przypadku braku działalności finansowej w danym miesiącu wystarczy powiadomić o tym fakcie skarbnika lub prezesa Stowarzyszenia.

7. Do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego zarząd koła przesyła pisemne sprawozdanie roczne ze swej działalność do Zarządu Stowarzyszenia, a kopię zachowuje w swoim archiwum.

8. Kadencja władz koła trwa 3 lata.

 

Art. 20. Działalność koła

1. Członkowie koła realizują cele statutowe, decyzje Zarządu, treści podjętych uchwał, przedstawiają propozycje i wnioski dotyczące działalności organizacji.

2. Koło nie może posiadać własnego konta bankowego niż konto Stowarzyszenia, udzielać pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz zaciągać kredytów.

3. Koło jest zobowiązane prowadzić ewidencję korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z jej potwierdzeniem u odbiorcy.

4. Członkowie koła spotykają się minimum 2 razy w roku, sporządzając protokoły z zebrań i zapisując teksty podjętych uchwał.

5. Koło przechowuje całość dokumentacji swej działalności przez cały czas istnienia koła.

6. Koło terenowe ma prawo starać się, w imieniu Stowarzyszenia, o dotacje, darowizny i dofinansowania oraz przyjmować darowizny.

7. Koło może prowadzić sprzedaż czasopism, książek i innych pamiątek przekazanych przez Stowarzyszenie, związanych z działalnością statutową o ile nie jest to działalność gospodarcza.

 

Art. 21. Rozwiązanie koła

1.Rozwiązanie koła następuje decyzją Zarządu Stowarzyszenia, gdy ilość członków koła jest mniejsza niż 5 osób, a zaistniała sytuacja nie rokuje nadziei na wzrost składu koła.

 

 

Rozdział VI
WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA


Art. 22

1.Władzami stowarzyszenia są:
a)
Walne Zebranie,
b)
Zarząd Stowarzyszenia,

2. Organami stowarzyszenia są:
a)
Komisja Rewizyjna,
b)
Sąd Koleżeński,

 

Art. 23

1. Kadencja władz i organów stowarzyszenia trwa 2 lata.

2.W przypadku ustąpienia członków władz i organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom i organom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków władz i organów nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

3.W przypadku ustąpienia 1/2 liczby członków władz i organów należy zwołać Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 


Art.24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zebrania.

4. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
a) na mocy uchwały
Zarządu Stowarzyszenia,
b) na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby członków.

6. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
7. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia
b) z głosem doradczym - osoby zaproszone


Art. 25

1. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu, organizowanym w pierwszym terminie, nie ma co najmniej połowy członków zwyczajnych, wtedy natychmiast jest zwoływane drugie Walne Zebranie bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

 

Art. 26

1. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
a) w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie, zwykłą większością głosów, przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


Art. 27

1. W czasie Walnego Zebrania głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów.

2. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania

3. W szczególnych przypadkach głosowanie może być tajne.

4. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek przewodniczącego zebrania, przy poparciu jego wniosku przez większość zebranych.

5. O sposobie tajnego głosowania decyduje przewodniczący zebrania.

 

Art. 28

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie programu działania
Stowarzyszenia.
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c) wybór członków:
Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa i Wiceprezesa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
d) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez
Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia.
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia.
f) zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla
Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i grupy rekonstrukcji historycznej,
g) ustalenie wysokości składek członkowskich.
h) rozpatrywanie odwołań od postanowień władz i organów
Stowarzyszenia.
i) odwołanie
Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia statutu stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa.

j) odwołanie członka władz i organów Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego w przypadku wymienionym w pkt 9.
 

Art. 29

1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością