Stowarzyszenie

14.14.2019REGULAMIN

Szanowni Państwo, z uwagi na tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce w dniu 13 stycznia 2019 r. w Gdańsku, Organizator wprowadza zwiększone środki bezpieczeństwa w trakcie trwania widowiska.

REGULAMIN   IMPREZY   NIEMASOWEJ 

WIDOWISKO  HISTORYCZNE

Walki o Miechowice 1945

w dniu 26.01.2019 - ProFort Centrum, Bytom-Miechowice, ul. Stolarzowicka 19

1. Zobowiązania

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Widowisko Historyczne Walki o Miechowice 45 zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji Pro Fortalicium.
 2. Czas trwania imprezy: otwarcie bram godz. 12:00, początek imprezy o godz.14.00, koniec godz. 18.00
 3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
  1. przed wejściami  na teren imprezy 
  2. na stronie internetowej organizatora www.profort.org.pl
  3. funpage na facebooku – schron miechowice .

2. Przeznaczenie terenu

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać inscenizację walk historycznych.

3. Zasady szczegółowe

 1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby.
 2. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
 3. Organizator dysponuje własną służbą porządkową legitymują się identyfikatorem określonym przez organizatora.
 4. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy.  Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne, służby porządkowe występują o pomoc do Policji.  W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
 5. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub punktu informacyjnego bądź do dowódcy zabezpieczenia imprezy.
 6. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać  do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych  identyfikatorami.
 7. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy,  wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz  mienia  stanowiącego  własność  organizatora, jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

4. Uprawnienia służb.

1. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

 1. sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy, stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inna osobę oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)
 6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe  odmawiają  wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

 1. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 4. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

3. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa powrotu na teren .

5. Zachowanie na imprezie.

 1. Każdy, kto przebywa na imprezie, powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
 2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń Straży Pożarnej, kier. ds. bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji
 3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega wydaleniu z obiektu, ograniczeniu wolności lub grzywny.
 4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny.
 5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności. 
 6. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 7. Na terenie pola rekonstrukcji obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich maszyn latających (dron) za wyjątkiem otrzymanej zgody od pirotechnika oraz organizatora.

6. Zakazy.

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:

 1. napojów alkoholowych - kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny,
 2. butelek szklanych i puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
 3. środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
 4. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
 5. naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
 6. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego,
 7. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
 8. wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów (teren pola inscenizacji),
 9. obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy.

2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

7. Służby porządkowe.

 1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.  
 2. Do służb Organizatora zalicza się:
 1. służby organizacyjne
 2. służby techniczne
 3. służby medyczne
 4. służby porządkowe (pracowników ochrony i grupę wyznaczoną do zabezpieczenia terenu przez organizatora).

3. Policja i Straż Miejska będące na terenie imprezy.

8.  Odpowiedzialność.

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia. 
 3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza § 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu  żadnych innych kosztów.