Publikacje

Czwarta odsłona naszych działań i zainteresowań.

 

1. Rafał Marciniak, Odporność schronów OWŚ z punktu widzenia artylerii Wehrmachtu, Resistance of WOŚ shelters from the viewpoint of the Wehrmacht artillery, Bunkerfestigkeit des Festungsraums Schlesien  vom Standpunkt der deutschen Artillerie.

 

2. Waldemar Sykosz, Izba muzealna fortyfikacji niemieckich Wału Zachodniego w miejscowości Halberg, The museum of the German fortifications of the Western Embankment in Halberg, Museumstube der deutschen Befestigungsanlagen des Westwals in Halberg.

3. Dariusz Pietrucha, Roman Trager – bytomianin, który byc może odmienił losy wojny, Roman Trager – an inhabitant of Bytom who perhaps changed the fate of the war, Roman Trager – Einwohner von Bytom, der wahrscheinlich den Verlauf des Krieges anderte.

4. Dariusz Majchrzak, Kwestia jeńców niemieckich w Będzinie-Grodźcu w latach 1945-1948, The issue of the German prisoners of war in Będzin-Grodziec in the years 1945-1948, Frage von Kriegsgefangenen in Będzin-Grodziec in den Jahren 1945-1948.

5. Dariusz Pietrucha, Po drugiej stronie lustra. Gen. leut. Hartwig von Ludwiger – bytomianin, którego powieszono w Jugosławii, Through the looking glass, LTG Hartwig von Ludwiger – an inhabitant of Bytom who was hung in Yugoslavia, Auf der Seite des Spiegels. Gen Lt. Hartwig Ludwiger – Einwohner von Bytom, der in Jugoslavien gehenkt wurde.

6. Dariusz Pietrucha, Po drugiej stronie lustra. Gen. mjr. Hellmuth Reymann – człowiek, który miał obronić upadającą stolicę III Rzeszy (czyli Prudnika ciąg dalszy), Auf der anderen Seite des Spiegels. Gen Mjr. Hellmuth Reymann – ein Mann, der die untergehende Hauptstadt des Dritten Reiches retten sollte (Fortsetzung von Prudnik).

Całość opracowania liczy 246 stron.

Cena: 30,00 zł

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.